Snel zoeken:
Achtergrond en doel van de cursussen

Vaak wordt door cursisten gevraagd, waar de cursussen van uitgaan, hoeveel mensen eraan meewerken; welke opleiding de samenstellers van de lessen hebben genoten, wat de doelgroep is waarop men zich richt, enz. Daarom hebben we een soort verantwoording opgesteld waarin op deze vragen wordt ingegaan, want we menen dat iedere cursus het recht heeft om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Achtergrond en doel van de cursussen van Stichting WAT ZEGT DE BIJBEL?

De cursussen gaan uit van de Stichting 'Wat zegt de Bijbel'. Naast het ‘runnen’ van bijbelcursussen heeft de Stichting het beheer over een vijftal evangelische boekwinkels, die als ’Fakkel’-winkels worden aangeduid.
In het bestuur van deze stichting hebben zitting de heer B.Ottens die de jeugdcursussen heeft samengesteld en de heer J.G.Fijnvandraat, die de cursussen voor volwassenen verzorgt. Daarnaast maken nog een aantal personen deel uit van het Stichtingsbestuur in verband met het behartigen van o.a. de zakelijke belangen.
Alle bestuursleden zijn christenen die geloven in het absolute gezag van de Bijbel, het Woord van God. Dat geldt ook voor de correctoren van de cursussen en voor het winkelpersoneel van de evangelische boekwinkels
De bestuursleden en de meeste medewerkers rekenen zich niet tot een of andere kerkelijke organisatie en willen geen andere naam dragen dan die van 'christen'. Zij komen zondags met andere gelovigen samen hetgeen wordt aangeduid als 'vergadering van gelovigen'. Daarbij voelen ze zich in de geest verbonden met alle kinderen Gods in welke kerk, kring of groep ook.

Ontstaan van de cursus
De heren B.Ottens en J.G.Fijnvandraat hebben jarenlang samengewerkt met de heren C.J. Vink en J.Ph. Fijnvandraat in een evangelisatiewerk in Friesland, waarbij gebruik gemaakt werd van een mobiel evangelisatie-gebouw, ‘De Mobiele Zaal’ geheten. De heer Ottens besteedde bijzondere aandacht aan het jeugdwerk. Daarbij verzorgde hij o.a. de verjaardagspost. In elk dorp waar we stonden, vroeg hij of de kinderen (met instemming van hun ouders) hun adres en geboortedatum wilden opgeven. Op hun verjaardag kregen ze dan felicitatiepost van ‘De Mobiele Zaal’. Vervolgens werd er voor de kinderen waarmee we op deze manier in contact kwamen een Bijbelcursus gestart (vanaf de leeftijd van tien jaar). Dit sloeg geweldig aan. Daarop begon de heer J.G. Fijnvandraat met een cursus voor volwassenen. Toen in 1976 het werk met de Mobiele Zaal stopte, trokken we geen belangstelling meer voor de cursussen door dat evangelisatiewerk, maar door de mond-tot-mond reclame en door advertenties. Het aantal cursisten groeide gestaag en bedraagt nu ruim 1100.

Welke cursussen?
Er zijn 6 jeugdcursussen + een overgangscursus (cursussen A) en 17 cursussen (B) voor ouderen. Er is een team van een dertigtal correctoren, die de lessen nakijken aan de hand van antwoordmappen. De vragen die door cursisten worden gesteld, worden in de regel beantwoord door B.Ottens wat de A-cursussen en door J.G.Fijnvandraat wat de B-cursussen betreft. Beiden komen uit het onderwijs en hebben geen speciale theologische opleiding gevolgd, maar zich ontwikkeld door zelfstudie, het bezoeken van Bijbelstudiegroepen en bijwonen van Bijbelstudieconferenties.

Het doel van de cursussen
Het doel van de cursussen is de cursisten bezig te doen zijn met de Bijbel. De vragen zijn erop gericht dat men het antwoord vindt in het gedeelte dat boven de les staat. Daarnaast zijn er vragen die naar andere bijbelboeken verwijzen. Door dit bezig zijn met de Bijbel raakt men er meer in thuis en leert men de inhoud ervan beter kennen. Diverse cursisten hebben ons betuigd dat wat ze van de Bijbel weten ze voor een groot deel aan de cursussen te danken hebben.
Het gaat ons echter niet alleen om het aanbrengen van parate kennis, maar bovenal om de opbouw van het geestelijk leven van de cursist. We zijn blij van diverse cursisten te horen dat ze een zegen door de lessen ontvangen.
Als doelgroep mikken we bij de A-cursussen op kinderen uit christelijk milieu en bij de B-cursussen op personen die in meerdere of mindere mate een relatie hebben met het christelijk geloof.
In de B2 cursus bespreken we een aantal basisbegrippen die van belang zijn om de andere cursussen die over de diverse boeken van het Nieuwe Testament gaan beter te kunnen volgen. Niemand is echter verplicht een bepaalde volgorde in acht te nemen.
Bij de cursus over de Openbaring - de B17-is van belang te weten dat we uitgaan van de overtuiging dat het volk Israël nog een geestelijke toekomst heeft en dat eenmaal het vrederijk of het duizendjarig rijk zal worden opgericht. Uiteraard is deze cursus niet afgestemd op ‘beginners’.

Voor buitenkerkelijken is een C-serie in de maak, waarvan de eerste cursus klaar is.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
hoogachtend en met vriendelijke groet,

J.G. Fijnvandraat en B. Ottens