Snel zoeken:
Oprichting en doelstelling van WatZegtdeBijbel

Nazorg voor kinderen
Niet alleen in de Mobiele Zaal maar ook daar buiten werd gewerkt. Op verschillende manieren werd de blijde boodschap gebracht en het Woord van God uitgedeeld. En deze nevenactiviteiten hebben alles te maken met de oprichting van WatZegtdeBijbel. Een belangrijke nevenactiviteit was de bijbelcursus, gestart door Bé Ottens in 1965 toen de Mobiele Zaal in Wijnjewoude stond.
Bezoekers van de kindersamenkomsten konden (als hun ouders dat goedvonden) naam, adres en geboortedatum achterlaten. Als tegenprestatie kregen ze op hun verjaardag een kaart en, zodra ze tien werden, een uitnodiging om mee te doen met een bijbelcursus.

Eenvoudig
Die bijbelcursus begon overigens heel eenvoudig. De lessen werden met een schrijfmachine en doorslagpapier vermenigvuldigd. Later werden de lessen gestencild en nog weer later werden het gedrukte lessen in grote oplagen.
Achtereenvolgens heeft Bé Ottens voor een groeiende groep cursisten zes series geschreven. Elk nieuw cursusjaar moest de cursisten van het eerste uur immers weer nieuwe lessen geboden kunnen worden! Heel wat kinderen die op hun tiende begonnen, doorliepen alle series.
Toen deze periode bijna om was en de eerste cursisten bijna volwassen waren, werd een beroep gedaan op collega Jaap Fijnvandraat. Hij begon omstreeks 1972 met het schrijven van lessen voor volwassenen, een taak die hij tot in 1997 vervulde.
Er kwamen meer cursisten. Er moesten meer lessen gemaakt, verstuurd en gecorrigeerd worden. De uitgaven namen toe en gelukkig ook de inkomsten, onder andere door giften en bijdragen van cursisten. Het klein begonnen werk werd groter.

Handel in boeken
Een andere activiteit die in de jaren vóór de oprichting van WatZegtdeBijbel belangrijk toenam, was de verkoop van boeken. Dit was voornamelijk het werk van Jaap Fijnvandraat. Een belangrijk motief voor deze handel was zijn eigen boekenhonger: door tweedehands boeken op te kopen en te verkopen kon hij op een betaalbare manier een goede collectie verzamelen. Van deze bibliotheek heeft hij veel profijt gehad bij het voorbereiden van bijbelstudies en het schrijven van zijn boeken.
Deze verkoop nam in de loop der jaren toe en werd uitgebreid met de verkoop van nieuwe goede lectuur. Dit bracht een aanzienlijke kasstroom met zich mee: opbrengsten (verkopen) en uitgaven (inkopen). Om verschillende redenen werd het wenselijk geacht deze financiële zaken in een rechtspersoon onder te brengen.

Medewerkers
Niet alleen was er geld dat onder dak gebracht moest worden, er waren ook medewerkers. Met het groeien van met name het bijbelcursuswerk was er meer hulp nodig. En die hulp kwam er. Vele tientallen medewerkers hebben in de loop der jaren voor langere of kortere tijd hun schouders onder dit werk gezet. Vanaf het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw waren er ook betaalde medewerkers.
Dit soort zakelijke dingen, zoals de dienstverbanden van medewerkers en financiën, werden in de beginjaren ondergebracht bij de landelijk opererende 'Stichting tot Bevordering van Evangelisatie'. Maar het werd tijd voor een rechtspersoon die er speciaal voor het Friese werk zou zijn.

What's in a name?
De op te richten stichting moest een naam hebben. Wie uiteindelijk het goede idee gekregen heeft, vermeldt de historie niet. Een eervolle vermelding komt toe aan Billy Graham wiens veelgebruikte zinsnede 'The Bible says...' het vonkje deed overslaan. De Bijbel zegt iets, en wij mogen luisteren en doorgeven. Het werd 'Wat zegt de Bijbel'. Chris Zwart uit Zwolle maakte logo's voor de stichting en de bijbelcursus.
In 1998 werd de oorspronkelijke naam 'Wat zegt de Bijbel' stilletjes gewijzigd in 'WatZegtdeBijbel', geschreven zonder spaties en met drie kapitalen. Dat gebeurde in samenhang met het ontwerpen van een nieuw woordbeeldmerk door Bert Boland uit Hazerswoude Dorp.

De grote dag
Stichting Wat zegt de Bijbel werd op 24 maart 1977 opgericht. Een belangrijke dag. De oprichtingsstatuten, opgemaakt door notaris Vermeulen te Leeuwarden, vermelden de volgende bestuursleden van het eerste uur:
Johannes Philippus Fijnvandraat uit Leeuwarden,
Jacob Gerrit Fijnvandraat (secretaris/penningmeester) uit Leeuwarden,
Freerk Miedema uit Leeuwarden,
Berend Ottens uit Leeuwarden, en
Henk Oudenampsen uit Dokkum.
Met deze oprichting was een keurige rechtspersoon op de wereld gezet die belasting kon betalen (en terugvragen!), een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kon regelen, mensen in dienst kon nemen, en nog meer dingen kon doen. Ruim vijfentwintig jaar later bestaat de stichting nog steeds. Nog altijd wordt er gewerkt, worden zelfs ongeveer dezelfde dingen gedaan, al is de schaal waarop het gebeurt nogal veranderd. Misschien mag deze stichting blijven bestaan en werken tot de echte Grote Dag aanbreekt. Wie zal het zeggen?

Basis en toetssteen
De vermelding van Gods Woord in de naam van de stichting is niet voor niets. WatZegtdeBijbel was bedoeld om te werken vanuit Gods Woord. De Bijbel bepaalde de boodschap die werd doorgegeven. De Bijbel was ook de norm voor de manier waarop het werk moest gebeuren. De oprichters geloofden dat ze met deze basis uit de voeten konden in het evangeliserende en geloofsopbouwende werk dat ze in Gods Koninkrijk mochten doen. Meer dan vijfentwintig jaar later denken het stichtingsbestuur en de leiding van het werk er nog net zo over.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------