Snel zoeken:
Een correspondentie-bijbelcursus

Bijbelonderwijs
Dat onderwijs uit het Woord van God belangrijk is, moge duidelijk zijn. In het vorige hoofdstuk is het ten overvloede nog eens gezegd. Het is nodig voor pasbekeerden en voor hen die al langer christen zijn. Het lezen en bestuderen van de Bijbel mag nooit ophouden. WatZegtdeBijbel is het aan haar naam verplicht, of beter gezegd: de stichting heeft haar naam gekregen omdat dit haar hoofdtaak was. Die opdracht is niet veranderd.

Schriftelijk onderwijs
Bijbelonderwijs kan op verschillende manieren gegeven worden. Mondeling, persoonlijk onderwijs is een veelgebruikte vorm. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een bijbelclub, catechisatie, bijbelkring of bijbelstudiebijeenkomst. De voordelen van persoonlijk onderwijs zijn duidelijk: de docent kan zijn onderwijs afstemmen op de luisteraars. Er kan rekening gehouden worden met persoonlijke omstandigheden, behoeften en vragen. Er is interactie mogelijk.
Zelfstudie is een andere mogelijkheid, die echter het nodige van de student vraagt. Hij of zij moet over voldoende studietechnieken beschikken en de discipline en het doorzettingsvermogen hebben om zich onderwerpen of bijbelgedeeltes eigen te maken. Zelfs met goede hulpmiddelen zoals bijbelcommentaren en naslagwerken blijft dit een hele opgave. Niet iedereen kan dit.

Voordelen
Schriftelijk onderwijs is een alternatief dat verschillende voordelen kent. Deelnemers kunnen thuis aan de slag, ze hoeven de deur niet uit. Ze kunnen hun bijbelstudie doen op een moment dat het hen uitkomt. Ze kunnen er zoveel tijd aan besteden als ze zelf willen. De één heeft meer tijd; een ander wil sneller door de stof gaan. Schriftelijk onderwijsmateriaal kan door één persoon gebruikt worden, maar ook door een groepje. Lessen die eenmaal zijn samengesteld kunnen jarenlang door vele cursisten gebruikt worden.

Doel
De eerste lessen van WatZegtdeBijbel werden in 1965 geschreven door Bé Ottens. Ze waren bedoeld voor kinderen die de jeugdsamenkomsten in de Mobiele Zaal bezocht hadden. Door de lessen bleef er contact blijven bestaan en kon er voortgebouwd worden op de boodschap die in de Mobiele Zaal gebracht was. Toen de kinderen uit de beginperiode na een aantal jaren bijna volwassen waren, moesten er ook voor deze leeftijdsgroep lessen komen. Dit werd een taak voor Jaap Fijnvandraat die hier vijfentwintig jaar aan gewerkt heeft.
Met het groeien van de cursus (er kwamen ook cursisten die nooit iets met de Mobiele Zaal te maken hadden) verschoof het accent van nazorg en contact houden naar geloofsopbouw. Dit is nog steeds het doel, al wordt voor zowel kinderen als volwassenen de boodschap van bekering, redding en verlossing duidelijk uitgelegd. Deze basis mag nooit overgeslagen of vergeten worden!

Aanpak
In de lessen voor de jeugd komt het evangelie duidelijk aan de orde. Kinderen leren dat ze zondaars zijn en wat Gods oplossing daarvoor is: de gave van Zijn Zoon. Maar ze mogen ook leren wat het inhoudt om als christen te leven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bekering, vertrouwen op God, gehoorzamen, bidden, danken, bijbellezen, keuzes maken, getuigen, omgaan met andere gelovigen, en nog veel meer.
In de eerste cursus voor volwassenen (Basisbegrippen van het Geloof) worden - zoals de naam al zegt - de belangrijkste bijbelse begrippen uitgelegd, uiteraard aan de hand van bijbelgedeelten. Gods Woord aan het woord laten blijft de opzet. De daarna volgende cursussen voor volwassenen maken dat nog eens extra duidelijk. Die gaan over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament van Romeinen t/m Openbaring. Uitbreiding met lessen over andere bijbelboeken wordt overwogen.

Per bijbelboek
Verreweg de meeste lessen van WatZegtdeBijbel behandelen bijbelboeken. In het vorige hoofdstuk is al verteld waarom dit een goede aanpak is. Gods Woord lezen in de vorm en volgorde waarin Hij het ons gegeven heeft. Oog proberen te krijgen voor context en verbanden die Gods Geest erin gelegd heeft. Als we de Bijbel werkelijk laten spreken, kan bijbelstudie nooit verworden tot het verzamelen van louter intellectuele feitenkennis. De Bijbel bevat weliswaar veel feitelijke informatie, maar ons hart blijft nooit buiten schot. De bijbellezer wordt altijd persoonlijk aangesproken.

Didactiek
Het samenstellen van schriftelijke bijbellessen is een vorm van lesgeven. De manier waarop dit gebeurt is in de loop van meer dan vijfendertig jaar een beetje veranderd. In de eerste lessen waren uitleg en vragen sterk geïntegreerd. Antwoorden op de vragen moesten bijna altijd uit de Bijbel worden overgeschreven. De Bijbel was letterlijk aan het woord. Nadeel was dat cursisten de vragen te gemakkelijk op een technische manier (gewoon goed lezen van de Bijbeltekst en de les) konden maken, zonder dat ze er zelf over hoefden na te denken. Ook boden de vragen weinig gelegenheid om persoonlijke antwoorden te geven. Aan deze elementen bestaat de laatste jaren meer behoefte. De nieuwe lessen die nu gebruikt worden zijn geschreven door Ernst Zwart en komen aan deze wensen tegemoet. Er is meer onderscheid tussen de uitleg en de vragen en er moet meer zelf geformuleerd worden bij het beantwoorden van de vragen.

Organisatie
Een correspondentiecursus is afhankelijk van de post om de afstand leerling-docent te overbruggen. De lessen van WatZegtdeBijbel worden door de cursusadministratie in Leeuwarden verstuurd naar de cursisten. De cursisten sturen de lessen die ze gemaakt hebben naar de postbus van WatZegtdeBijbel. Op het hoofdkantoor van WatZegtdeBijbel worden al deze lessen uitgepakt en gesorteerd en, opnieuw per post, verzonden naar de ongeveer dertig correctoren die verspreid over heel Nederland wonen. De correctoren kijken de lessen na en sturen ze naar de cursusadministratie. De administratie stuurt de nagekeken lessen, meestal samen met een nieuwe les, weer naar de cursisten. Ook wordt precies bijgehouden wie welke lessen heeft ontvangen.

Flexibel
Het bijbelcursusseizoen loopt van september tot mei. Cursisten ontvangen elke twee weken een nieuwe les. Vaak gebeurt het dat iemand een paar maanden later met de cursus wil beginnen. Dat is uiteraard mogelijk. Nog vaker gebeurt het dat cursisten alle lessen van hun cursus in één keer willen ontvangen om deze dan in hun eigen tempo te kunnen maken. Ook dat is mogelijk.
Een groeiend aantal cursisten bestelt lesmateriaal van WatZegtdeBijbel voor eigen gebruik. Zij nemen tegen kostprijs lessen af en gebruiken ze voor zelfstudie of in groepsverband.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------