Snel zoeken:
Oasekampen doelstellingDe doelstelling van de Stichting voor Jeugd en Recreatie 'Oase' is het uitdragen van het evangelie in het licht van de Bijbel, waarbij tevens grote waarde gehecht wordt aan de recreatieve ontspanning.
Het wordt voor jongeren steeds moeilijker, mede door de vele keuzes die ze moeten maken, om te weten wat hun identiteit als christen is en in verband daarmee om de juiste keuzes te maken. In de Oasekampen proberen we deze elementen te behandelen en jongeren toe te rusten en op te bouwen. De kern en het Voorbeeld hierbij is de Persoon van Jezus Christus.Ina Ottens aan het werk in de kampkeuken

Wat geloven wij?
Er is één God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Jezus Christus, de eeuwige, eniggeboren Zoon van God werd mens, zonder op te houden God te zijn. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest en werd geboren uit de maagd Maria, zodat Hij God zou openbaren en zondige mensen kon verlossen.
Jezus Christus bewerkte verlossing door Zijn dood aan het kruis als een vertegenwoordigend, plaatsvervangend offer. Onze rechtvaardiging, die op grond van geloof is, is volledig bewezen door Zijn letterlijke, lichamelijke opstanding uit de doden.
De Bijbel is Gods onfeilbare, geïnspireerde Woord, dat gezag heeft in alle delen van het menselijk bestaan.
De Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te openbaren en de wereld het overtuigend bewijs van zonde, gerechtigheid en oordeel te geven. Hij woont in de gelovige.
In het leven van een gelovige kan de Heer Jezus zichtbaar worden, zodat er sprake is van levensheiliging en de gezindheid van Christus zichtbaar wordt.
Wij geloven dat ook de medewerkers (kappies) en medewerksters (joffers en kokkies) van de Oasekampen gehoor moeten geven aan Gods wens om regelmatig samen te komen voor de erediensten, bijbels onderwijs, gebed en onderlinge gemeenschap.
De Heer Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht in de hele wereld het Evangelie te verkondigen. De vervulling van deze opdracht zal voor alle joffers, kokkies en kappies van het allergrootste belang zijn. Werken voor Hem die ons liefheeft en Zichzelf voor ons gegeven heeft.

-------------------
Bron: > www.oasekampen.nl
-------------------