Snel zoeken:
Jeugdtoer - Verwachten 1

Christenen verwachten maar niet een aantal gebeurtenissen die zullen plaats vinden, nee, ze verwachten een PERSOON, namelijk de Here Jezus. Hij heeft zelf beloofd: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heenga en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn, waar Ik ben”, Joh. 14: 1-3.

De Here Jezus zou weggaan naar het vaderhuis en daar Zijn zoendood voor de zijnen plaats bereiden. Hij wil allen die in Hem geloven, Zijn Gemeente, bij Zich hebben in het Vaderhuis. In Zijn gesprek met de Vader heeft Hij het zelfs zo uitgedrukt: “Vader ….. Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt , Joh.. 17: 24”. Zoals een verloofde jongeman uitziet naar het ogenblik dat hij zijn bruid gaat halen, zo ziet de Heer uit naar het ogenblik dat Hij Zijn bruidsgemeente in het Vaderhuis zal brengen. En wij? Zien wij ook uit naar dat ogenblik? Dan zal de Heer geen engel sturen, zelfs geen aartsengel, Nee , Hij komt zelf. In 1 Thess. 4: 16 staat dat zo kenmerkend: “De Here zelf zal …….. nederdalen”.

De gelovigen in Thessaloniki waaraan de apostel deze woorden schreef, verwachtten de Here Jezus. De apostel had hun over de wederkomst gesproken toen hij bij hen was.
Er waren leden van de gemeente onder hen gestorven. De grote vragen waren nu of deze ontslapen gelovigen de komst van de Heer en alles wat daarmee verbonden is, niet mee zouden maken. De apostel schrijft hun dan deze vertroostende woorden: “Doch wij willen u niet onkundig laten broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroeft zijt, zoals, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem”. Want dit zeggen wij u met het woord des Heren: “Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk worden weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met Hem wezen” 1 Thess. 4: 13 – 17. Vijf belangrijke dingen vallen hierbij op te merken:
a. De Here komt zelf. Hierop hebben wij al de aandacht gevestigd.
b. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerste opstaan.
c. Samen met de levenden worden ze de Here tegemoet gevoerd in de lucht.
d. Alles zal in een oogwenk geschieden.
e. Daarna zullen wij altijd met de Here zijn.