Snel zoeken:
Jeugdtoer - Zingen 1

Wat doe je met je stem?
Je hebt je stem niet alleen maar gekregen om te spreken, maar ook om te zingen.. Zingen doe je als je tevreden en blij bent. Jackobus zegt: “Is iemand blij te moede? Laat hij lof zingen”. En Paulus spoort ons aan om te zingen met de woorden: “Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in uw harten”, Col.3:16, zie ook Ef. 5: 9.

Wat zing je?
Je kunt liederen zingen over het mooie in de natuur of een volkslied, vaderlandse liederen of een aardig versje, enz. Zing echter vooral tot eer van God. Zing een psalm of een geestelijk lied!

Waar staat in de Bijbel voor het eerst iets over zingen?
Het is belangrijk eens na te gaan waar dit staat. ’t Is niet in het boek Genesis dat maar liefst 50 hoofdstukken telt. Ook niet in het eerste gedeelte van Exodus, waar we de Israëlieten aantreffen in de slavernij in Egypte. Je vindt het pas in Exodus 15, dus nadat Israël is verlost en op de andere oever van de Schelfzee staat. Je leest: “Toen Mozes met de Israëlieten de Here dit lied zong, zeiden wij: Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. De Here is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. De Here is een krijgsheld, Here is Zijn naam”. En in vers 20 en 21 lees je: “Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand en alle vrouwen gingen achter haar aan met de tamboerijnen en in reidansen. En Mirjam zong hun ten antwoord: “Zingt den Here, want Hij is hoog verheven; het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee”.
Deze mensen, bevrijd uit de macht van de Farao, zingen tot eer van God.

Wie kunnen dus eigenlijk pas echt Gods lof zingen?

Dat kunnen zij die verlost zijn. Verlost door het werk dat de Here Jezus op het kruis verricht heeft. Zij kunnen zingen ter ere van hun verlosser! Ook jongeren kunnen dat. Onder hen zijn er die zich in de greep wisten van drank, drugs of sex en die nu zingen van bevrijding door het bloed van Christus.

Enkele plaatsen uit het Oude Testament waar vermeld wordt dat de Israëlieten zongen
Dat is vaak bij bijzondere gelegenheden.
Nadat Sisera overwonnen is, zingen Debora en Barak een overwinningslied (Richt. 5).
Als de ark van God overgebracht is naar Jeruzalem geeft David opdracht aan Asaf en de andere zangers om de Here een loflied te zingen (1 Kron.16). Hetzelfde gebeurt als Salomo de tempel heeft gebouwd (2 Kron. 5). Later is de tempel verontreinigd.
Onder koning Hizkia vindt er een herstel plaats en wordt er weer gezongen (2 Kron.29:30).
Zie ook Num. 21:17 en Deut. 31:19 en Deut. 32.

Zelfs zijn er in het Oude Testament twee boeken die van begin tot einde uit liederen bestaan,
namelijk de Psalmen en de Klaagliederen van Jeremia. Nog een ander bijzonder boek in het Oude Testament is het Hooglied. Dit Bijbelboek is in feite een lang lied, dat de liefde tot onderwerp heeft.

Kunnen we in droeve omstandigheden alleen klaagliederen zingen?

Het is zeker mogelijk om in moeilijke ogenblikken ook lofliederen te zingen. Kijk maar eens naar Lucas en Silas. Je kunt dit lezen in Hand. 16: 19 – 25. In Filippi worden ze gegeseld en daarna stevig in houten blokken in de binnenste cel van de gevangenis gesloten. Je zou zo zeggen dat ze dus heus wel reden hadden om te klagen. En toch doen ze dat niet. Wat staat er?: “Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen”. Weet je hoe dat mogelijk is? Omdat ze wisten dat de Heer bij hen was en hen niet verliet. Ze leden immers om het getuigenis voor Zijn naam! Daarom waren ze ondanks alles toch in staat om gelukkig te zijn in de Heer.