Snel zoeken:
Jeugdtoer - Zingen 2

De Psalmen
We willen dit Bijbelboek nog eens wat nader bekijken. Je weet langzamerhand wel dat het uit 150 liederen bestaat. Van 100 daarvan zijn ons de dichters bekend. De bekendste daarvan is wel koning David. Hij heeft er 70 gedicht. Zijn psalmen staan niet bij elkaar, ze staan over het gehele boek verdeeld. Vaak beschrijft David in die liederen zijn eigen geloofservaring.
We horen hem God smeken om hulp als hij door vijanden is omringd; we zien hoe hij God looft bij de verkregen bevrijding. Soms is zijn lied een belijdenis van het kwaad dat hij heeft gedaan, dan weer looft hij de Heer voor de genade en de barmhartigheid die hem is bewezen.
Sommigen van zijn psalmen hebben een profetische strekking. David laat dan, om zo te zeggen, de Messias, de Here Jezus aan het woord. Lees zelf maar eens: Psalm 22: 2, Psalm 16: 10 en vergelijk daarbij de afkorting van Matt. 27: 46 en Hand. 2: 31 en 13: 55. Het bekendste lied van David is Psalm 23, de herderspsalm. Hoeveel duizenden en duizenden zijn niet door de woorden van deze Psalm gesterkt?

Ook van Mozes staat een lied in het boek dat de Psalmen, namelijk Psalm 90. De psalm, die eigenlijk een gebed is, wordt vaak gelezen op oudejaarsavond. Het gaat nl. over de kortstondigheid van ons leven. Een andere psalmdichter is Asaf, van hem is heel bekend psalm 73, waaruit blijkt dat hij net als wij vaak niet begreep waarom het onrecht op aarde maar rustig voortduurde en de goddelozen voorspoed hadden. Totdat hij “in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette”. En afziende van de goddelozen zegt hij dan: “Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn”. Zijn andere psalmen dragen een sterk profetisch karakter.

Nog weer andere psalmdichters zijn de Korachieten. Dat is wel heel merkwaardig. Je hebt misschien wel eens gehoord van de opstand van Korach., Dathan en Abiram. Je leest erover in Numeri 16. Een vreselijk oordeel van God treft hen en hun huisgezinnen. Ze worden verdelgd uit het midden van de Israëlieten. Als we niet meer wisten dan wat er in Numeri 16 staat,zouden we menen dat ook de kinderen van Korach daarbij waren betrokken. Maar zo is het niet, want Numeri 26:11 vermeldt: “Maar de zonen van Korach waren niet gestorven”. Zij hebben zich dus afgescheiden van hun vader en de anderen.
Ze moeten zijn gevlucht. God spaarde daarom hun leven. In 2 Kron. 20 lees je dat deze Korachieten opstaan om met krachtige stem de Here te loven. Zijn dus zangers geworden in de dienst van God. Als er ooit Israëlieten konden zingen van genade van God en van Zijn erbarmen, dan waren zij het wel. Ze hadden het zelf ervaren.

De Openbaring.
Het laatste Bijbelboek, de Openbaring, staat vol met vreselijke oordelen die de aarde zullen treffen. Toch staat er ook in dat boek dat er gezongen zal worden. In Openbaring 5 lees je:
“En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten, dat zijn de gelovigen, zich voor het Lam (de Here Jezus) neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zingen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie en Gij hebt hen voor God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen op de aarde heersen”.

Temidden van de oordelen kunnen Gods verlosten zingen, zingen van de verlossing van het Lam. Je leest zelfs nog eens twee keer dat er ter ere van God en van het Lam gezongen wordt. Lees maar eens Openbaring 14: 1 – 3 en 15: 2 – 4. Elke keer gaat het om mensen die bij Jezus Christus horen. Het laatste lied sluit weer aan bij het eerste en bevestigt wat ik al opmerkte, dat verloste mensen kunnen zingen van hun verlossing en ter ere van hun Verlosser.